Эрлеада (erleada)

Уход

П¾ÃÂûõ ÿÃÂøüõýõýøàÃÂÃÂõôÃÂÃÂò ÃÂõÃÂøø Beautelle ýõ ÃÂÃÂõñÃÂõÃÂÃÂàôûøÃÂõûÃÂýþóþ ÿõÃÂøþôð ýð òþÃÂÃÂÃÂðýþòûõýøõ. áÃÂð÷àÿþÃÂûõ òÃÂÿþûýõýøàüðýøÿÃÂûÃÂÃÂøø ÿðÃÂøõýàüþöõàøôÃÂø ôþüþù ø òõÃÂÃÂø ÃÂòþù ÿÃÂøòÃÂÃÂýÃÂù þñÃÂð÷ öø÷ýø. ÃÂôýðúþ, ôûà÷ðúÃÂõÿûõýøàø ÃÂþÃÂÃÂðýõýøàÿþûÃÂÃÂõýýþóþ ÃÂõ÷ÃÂûÃÂÃÂðÃÂð, ð ÃÂðúöõ ôûàüøýøüø÷ðÃÂøø ÃÂøÃÂúþò ÃÂð÷òøÃÂøàþÃÂûþöýõýøù ÃÂÿõÃÂøðûøÃÂÃÂàÃÂõúþüõýôÃÂÃÂàòþ òÃÂõüàÃÂõðñøûøÃÂðÃÂøø ÿÃÂøôõÃÂöøòðÃÂÃÂÃÂàþÿÃÂõôõûõýýÃÂàÿÃÂðòøû.

àÿõÃÂòÃÂõ ÃÂÃÂÃÂúø ÷ðÿÃÂõÃÂõýþ ÿþûÃÂ÷þòðÃÂÃÂÃÂàôõúþÃÂðÃÂøòýþù úþÃÂüõÃÂøúþù ø ûÃÂñÃÂüø ÃÂÃÂõôÃÂÃÂòðüø ÿþ ÃÂÃÂþôà÷ð úþöýÃÂüø ÿþúÃÂþòðüø.

àÃÂõÃÂõýøõ 5 ôýõù ýõûÃÂ÷àÿþôòõÃÂóðÃÂàþñÃÂðñþÃÂðýýÃÂõ ÃÂÃÂðÃÂÃÂúø ûÃÂñþüàüõÃÂðýøÃÂõÃÂúþüàòþ÷ôõùÃÂÃÂòøÃÂ. âðúöõ ýÃÂöýþ ñõÃÂõÃÂàúþöàþàÿþÿðôðýøàýð ýõõ ÃÂûÃÂÃÂÃÂðÃÂøþûõÃÂþòÃÂàûÃÂÃÂõù, ÃÂûõôþòðÃÂõûÃÂýþ, ÿÃÂøôõÃÂÃÂàýð òÃÂõüàþÃÂúð÷ðÃÂÃÂÃÂàþàÿþÃÂþôð ò ÃÂþûÃÂÃÂøù ø ýð ÿûÃÂö.

ÃÂð ÿÃÂþÃÂÃÂöõýøø 10 ôýõù ÷ðÿÃÂõÃÂðõÃÂÃÂàÿÃÂþòþôøÃÂàûÃÂñÃÂõ ÃÂõÿûþòÃÂõ ÿÃÂþÃÂõôÃÂÃÂÃÂ. ÃÂÃÂÃÂóøüø ÃÂûþòðüø, ýõûÃÂ÷àÿþÃÂõÃÂðÃÂàñðýÃÂ, ÃÂðÃÂýàø ÿÃÂøýøüðÃÂàóþÃÂÃÂÃÂøõ òðýýÃÂ.

âðúöõ ýõ ÃÂõúþüõýôÃÂõÃÂÃÂàýðýþÃÂøÃÂàýð þñÃÂðñþÃÂðýýÃÂàÿþòõÃÂÃÂýþÃÂÃÂàÃÂÃÂõôÃÂÃÂòð, ò ÃÂþÃÂÃÂðòõ úþÃÂþÃÂÃÂàÿÃÂøÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòÃÂÃÂàðñÃÂð÷øòýÃÂõ ÃÂðÃÂÃÂøÃÂÃÂ.

ÃÂÃÂþüõ ÃÂþóþ, òðöýþ ÷ðÿþüýøÃÂÃÂ, ÃÂÃÂþ úþöð ÿþÃÂûõ ÃÂúþûþò óøðûÃÂÃÂþýþòþù úøÃÂûþÃÂàÃÂÃÂðýþòøÃÂÃÂàñþûõõ òþÃÂÿÃÂøøüÃÂøòþù ú ÃÂð÷ûøÃÂýþóþ ÃÂþôð øýÃÂõúÃÂøÃÂü. ÃÂþ ÃÂÃÂþù ÿÃÂøÃÂøýõ ò ÿõÃÂòÃÂù ôõýàÿþÃÂûõ ñøþÃÂõòøÃÂðûø÷ðÃÂøø ÷ðÿÃÂõÃÂðõÃÂÃÂàúðÃÂðÃÂÃÂÃÂàôþ ýõõ ÃÂÃÂúðüø, ÃÂüÃÂòðÃÂÃÂÃÂàø ôõûðÃÂàüðÃÂÃÂðö.

ÃÂþÃÂûõ ÿÃÂþÃÂõôÃÂÃÂàÃÂðúöõ ýõ ÃÂõúþüõýôÃÂõÃÂÃÂàÃÂúÃÂÿõÃÂøüõýÃÂøÃÂþòðÃÂààýþòÃÂüø úþÃÂüõÃÂøÃÂõÃÂúøüø ÃÂÃÂõôÃÂÃÂòðüø. ÃÂþòÃÂù ÿÃÂõÿðÃÂðàüþöõàÃÂÿÃÂþòþÃÂøÃÂþòðÃÂàüóýþòõýýþõ ÿþÃÂòûõýøõ ðûûõÃÂóøÃÂõÃÂúþù ÃÂõðúÃÂøø ø ÷ýðÃÂøÃÂõûÃÂýþ ÃÂòõûøÃÂøÃÂàòÃÂõüàòþÃÂÃÂÃÂðýþòûõýøàúþöýÃÂàÿþúÃÂþòþò.

Механизм действия

Бронхи в нормальном состоянии и при приступе бронхиальной астмы.

Накопление ц-АМФ может приводить к побочному эффекту – увеличение силы и частоты сердечных сокращений. Из-за этого сердце больше нуждается в кислороде, так как начинает больше работать. При увеличении работы сердца повышается выделение мочи и скорость клубочковой фильтрации. В целом этот побочный эффект не имеет какого-либо весомого значения в клинической практике.

Метилксантины блокируют рецепторы аденозина, благодаря чему увеличивается выделение катехоламинов в синаптическую щель и, как следствие, расширяются бронхи.

Метилксантины тормозят выделение медиаторов аллергии из тучных клеток.

Лекарственное взаимодействие

Палбоциклиб метаболизируется преимущественно изоферментом CYP3A и сульфотрансферазой SULT2A1. Палбоциклиб при ежедневном приеме в дозе 125 мг и достижении равновесного состояния у человека обладает слабым, зависящим от времени, ингибирующим действием на CYP3A. In vitro палбоциклиб в клинически значимых концентрациях не является ингибитором CYP1A2, 2А6, 2В6, 2С8, 2С9, 2С19, 2D6 или индуктором CYP1А2,2В6, 2С8 и 3А4.

У здоровых добровольцев (n=12) при одновременном многократном применении мощного ингибитора изофермента CYP3A(итраконазола в дозе 200 мг/сут) и палбоциклиба в дозе 125 мг однократно наблюдалось повышение AUCinf пpи Сmах палбоциклиба в плазме крови на 87% и 34% соответственно по сравнению с однократным приемом палбоциклиба в дозе 125 мг. Следует избегать одномоментного применения палбоциклиба и мощных ингибиторов CYP3A (например, кларитромицина, индинавира, итраконазола, кетоконазола, лопинавира/ритонавира, нефазодона, нелфинавира, позаконазола, ритонавира, саквинавира, телапревира, телитромицина и вориконазола). Во время терапии палбоциклибом следует избегать употребления грейпфрута или грейпфрутового сока. При необходимости одновременного применения палбоциклиба с мощными ингибиторами изофермента CYP3A следует уменьшить дозу палбоциклиба.

У здоровых добровольцев (n=15) одновременное применение многократных доз мощного индуктора изофермента CYP3A(рифампина по 600 мг/сут) с однократной дозой палбоциклиба 125 мг приводило к снижению значения AUCinf и Сmах палбоциклиба в плазме крови на 85% и 70% соответственно по сравнению с монотерапией палбоциклибом в однократной дозе 125 мг.

У здоровых добровольцев (n=14) при однократном приеме палбоциклиба 125 мг на фоне многократного приема умеренного индуктора CYP3A модафинила в дозе 400 мг/сут наблюдается снижение AUCinf и Сmах палбоциклиба приблизительно на 32% и 11% соответственно по сравнению с однократным приемом только палбоциклиба в дозе 125 мг.

Следует избегать одновременного применения мощных индукторов изофермента CYP3A (например, фенитоина, рифампина, карбамазепина, энзалутамида и препаратов зверобоя).

Палбоциклиб при ежедневном приеме в дозе 125 мг и достижении равновесной концентрации у человека обладает слабым, зависящим от времени, ингибирующим влиянием на CYP3A. Одновременное применение мидазолама на фоне многократного приема палбоциклиба у здоровых добровольцев (n=26) повышало значения AUCinf и Сmах мидазолама в плазме крови на 61% и 37% соответственно по сравнению с монотерапией мидазоламом.

Может потребоваться снижение дозы чувствительных субстратов CYP3A с узким терапевтическим индексом (например, алфентанила, циклоспорина, дигидроэрготамина, эрготамина, эверолимуса, фентанила, пимозида, хинидина, сиролимуса и такролимуса), поскольку палбоциклиб может повышать их экспозицию.

В исследовании лекарственного взаимодействия с участием здоровых добровольцев однократный прием палбоциклиба в дозе 125 мг на фоне многократного приема ингибитора протонового насоса (ИПН) рабепразола во время еды приводил к снижению Сmах палбоциклиба на 41% и умеренному изменению AUCinf (в виде 13%-го снижения) по сравнению с однократным приемом палбоциклиба в виде монотерапии

Принимая во внимание менее выраженное влияние антагонистов Н2-рецепторов и местных антацидов на pH желудочного сока по сравнению с ИПН, считается, что влияние препаратов этих классов, снижающих уровень кислотности, на экспозицию палбоциклиба при сочетании с приемом пищи будет минимальным. При сочетании с приемом пищи не наблюдается клинически значимого влияния ИПН, антагонистов Н2-рецепторов или местных антацидов на экспозицию палбоциклиба

В другом исследовании с участием здоровых добровольцев однократном приеме палбоциклиба натощак на фоне многократного приема ИПН рабепразола наблюдалось снижение AUCinf и Сmах палбоциклиба на 62% и 80% соответственно по сравнению с однократным только одного палбоциклиба.

Исследования in vitro показали, что в клинически значимых концентрациях палбоциклиб обладает низким потенциалом ингибировать активность переносчиков лекарственных препаратов переносчика органических анионов ОАТ1, ОАТ3, переносчика органических катионов (ОСТ)2 и полипептидного переносчика органических анионов ОАТР1В1, ОАТР1В3. In vitro палбоциклиб обладает потенциалом ингибировать ОСТ1 в клинически значимых концентрациях также как и потенциалом ингибировать активность Р-гликопротеина (P-gp) и белка резистентности рака молочной железы (BCRP) в ЖКТ в предложенной дозе.

Состав препарата

Основным действующим компонентом препаратов Beautelle выступает гиалуроновая кислота. В качестве стабилизатора выступает глицерол.

Если препарат высокого качества, то он обязательно также будет содержать органические кислоты.

Если говорить о преимуществах состава Beautelle, то основным из них считается тот момент, что в нем отсутствуют вещества, которые могут негативно сказываться на состоянии здоровья человеческого организма. Кроме того, в составе не содержится консервантов и анестетиков, что делает продукт гипоаллергенным и может назначаться людям, склонным к развитию аллергических реакций.

Разновидности препаратов

Линейка средств для омоложения представлена несколькими биоревитализантами, которые оказывают направленное действие на кожные покровы с учетом возрастной категории.

Разница препаратов заключается в количестве гиалуроновых соединений в составе. Например, Beautelle 30 имеет плотность ГК равную 10 мг/мл и молекулярную массу 3000 кДа. И чем выше категория, тем прямо пропорционально увеличивается и концентрация: в случае с плотностью разброс равен 5 мг, массовая доля же растет на 500 единиц.

Beautelle 30. Благодаря относительно низкому показателю гиалурона в составе применение возможно уже по достижению 30 лет, когда изменения дермы только начинают проявляться.

Эрлеада (erleada)

В основном, использование препарата в данный период рекомендуется при заметно истонченном кожном покрове, появлении первых морщинок (в том числе мимических), а также для закрепления иных омолаживающих процедур, проводимых ранее.

Beautelle 40. Аудитория для этого продукта – женщины и мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Используются инъекции подобной плотности для борьбы с ярко-выраженными морщинами, фото- и хроностарением, а также для подготовки эпидермиса для дальнейшего контурного моделирования.

Эрлеада (erleada)

Beautelle Age. Рекомендован Бьютель этой категории людям, перешагнувшим порог в 45 лет, когда достаточно заметна становиться деформация кожи, проявляется рельефности и возрастные пигментные пятна. Отлично справляется с последствиями глубоких пилингов и дермабразий.

Эрлеада (erleada)

Однако ни одно из средств не стоит путать с другим видом косметики, имеющей сходное название, потому как последняя относится к кулинарной и выступает в качестве БАДа (производитель Арт Лайф).

Инструкция по использованию

Процедура биоревитализации требует предварительной подготовки и последующего ухода. Они включают в себя лишь несколько пунктов.

Перед процедурой:

 • Отказаться от посещения солярия и бани за 1 — 2 недели до биоревитализации,
 • За 3 — 4 дня до процедуры прекратить прием лекарственных препаратов, снижающих свертываемость крови, также антибиотиков,
 • За 3 часа до процедуры нельзя наносить косметические средства на те зоны, где предполагается обработка,
 • Планировать процедуру с учетом менструального цикла, поскольку в период месячных процесс регенерации снижен, одновременно повышается болевой порог.

После процедуры:

 • Нельзя использовать косметику в течение дня,
 • Посещать баню и солярий в течение недели,
 • Избегать прямых солнечных лучей,
 • Через сутки применять косметику, которой вы не пользовались прежде.

Непосредственно процедура биоревитализации включает в себя несколько сеансов. Для каждого препарата схема процедур будет различна.

 • Beautelle 30+: курс состоит из 4 сеансов, каждый из которых проводится 1 раз в 2 недели.
 • Beautelle 40+: требуется 4 процедуры в 1-ю, 3-ю, 6-ю и 10-ю неделю.
 • Beautelle Age+: курс состоит из 6 процедур, которые проводятся 1 раз в 2 недели.

Алгоритм процедуры биоревитализации:

 • Дезинфекция,
 • Обезболивание с помощью крема-анестетика,
 • Непосредственно биоревитализация,
 • Дезинфекция.

Beautelle 30+

Эрлеада (erleada)

Методика проведения процедуры

Вначале лечения необходима консультация врача-косметолога. Он должен осмотреть кожный покров пациентки и определить его состояние. Назначается определенное количество вещества для инъекций, определяется методика терапии и ее техника.

Процедура с данным препаратом может быть аппаратной и ручной, по своей технике она делится на папульную или армированную.

Если выбрана аппаратная методика, то введение лекарства осуществляется посредством специального аппарата типа Дермапен. При ручном способе врач вводит лекарственное средство под кожу.

Техник введения препарата предусматривает следующие действия:

 1. Папульный метод — это введение препарата в верхние слои кожи микродозами. При этом под кожей образуется небольшой шарик — папула, диаметром 1-2 мм. Такие шарики равномерно распределяются по всему необходимому участку на расстоянии 1 см. Папульный метод подходит для людей с незначительными признаками старения.
 2. Армированная методика — инъекция производится в глубокие слои кожного покрова. Глубина введения иглы составляет примерно 2-3 мм. Сетка между уколами не очень частая.

При любой технологии кожа предварительно обрабатывается антисептиком. Это делается в целях дезинфекции и обеззараживания. После этого наносится крем или гель с обезболивающим эффектом. Когда он начнет действовать, можно приступать к процедуре биоревитализации.

Длительность процедуры определяется объемом и сложностью работы. В среднем продолжительность не превышает 1 часа.

Видео проведения биоревитализации с Бьютель и комментариями крача-косметолога:

После процедуры врач вновь обрабатывает участки кожи, в которые были проведены инъекции, антисептиком или заживляющим средством (оно может быть на основе пантенола).

Противопоказания

Beautelle имеет свои определенные ограничения к применению. К их числу относят следующие:

 • нестабильная иммунная система;
 • хроническая форма болезней на стадии обострения;
 • патологические процессы воспалительного характера;
 • нарушение свертываемости крови;
 • индивидуальная непереносимость гиалуроновых соединений;
 • психические расстройства;
 • онкологические заболевания;
 • предрасположенность к проявлению аллергических реакций;
 • склонность к образованию келоидных рубцов;
 • диагностированный сахарный диабет.

Кроме того, биоревитализация Beautelle не проводится в возрасте до 18 лет, а также в период вынашивания ребенка или грудного вскармливания.

Подготовка

ПµÃÂõô ÃÂõü úðú ÿÃÂøýøüðÃÂàÃÂõÃÂõýøõ þ òòõôõýøø øýÃÂõúÃÂøù Beautelle, ýõþñÃÂþôøüþ ÿÃÂõôòðÃÂøÃÂõûÃÂýþ ÿÃÂþúþýÃÂÃÂûÃÂÃÂøÃÂþòðÃÂÃÂÃÂàÃÂþ ÃÂÿõÃÂøðûøÃÂÃÂþü. ÃÂð ÿÃÂøõüõ òÃÂðàþÃÂüþÃÂÃÂøàúþöýÃÂõ ÿþúÃÂþòÃÂ, þÿÃÂõôõûøàÃÂÃÂõÿõýàòÃÂÃÂðöõýýþÃÂÃÂø ÿÃÂþñûõüàÃÂñõôøÃÂÃÂàò þÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂòøø ÿÃÂþÃÂøòþÿþúð÷ðýøù ø ôðÃÂàþÿÃÂõôõûõýýÃÂõ ÃÂõúþüõýôðÃÂøø ÿþ òÃÂÿþûýõýøàôðûÃÂýõùÃÂøàÿþôóþÃÂþòøÃÂõûÃÂýÃÂàüõÃÂþÿÃÂøÃÂÃÂøù.

àÿõÃÂòÃÂàþÃÂõÃÂõôàýõ ÿþ÷ôýõõ ÃÂõü ÷ð ôòõ ýõôõûø ôþ ýð÷ýðÃÂõýýþù ôðÃÂàÿðÃÂøõýÃÂàýÃÂöýþ ñÃÂôõàþÃÂúð÷ðÃÂÃÂÃÂàþàÿþÃÂõÃÂõýøàÃÂðÃÂýÃÂ, ñðýø, ÿÃÂøõüð óþÃÂÃÂÃÂõù òðýýàø ÃÂþûÃÂÃÂøÃÂ. ÃÂþô ÷ðÿÃÂõÃÂþü ÃÂðúöõ ÿþûÃÂÃÂõýøõ ÷ðóðÃÂð ÿþô þÃÂúÃÂÃÂÃÂÃÂüø ÃÂþûýõÃÂýÃÂüø ûÃÂÃÂðüø.

ÃÂð 4 ôýàôþ üðýøÿÃÂûÃÂÃÂøø ýÃÂöýþ ñÃÂôõàÿÃÂõúÃÂðÃÂøÃÂàÿÃÂøýøüðÃÂàûÃÂñÃÂõ ûõúðÃÂÃÂÃÂòõýýÃÂõ ÿÃÂõÿðÃÂðÃÂÃÂ, ôõùÃÂÃÂòøõ úþÃÂþÃÂÃÂàýðÿÃÂðòûõýþ ýð ÃÂð÷öøöõýøõ úÃÂþòø (ðÃÂÿøÃÂøý, äõýøûøý, ðýÃÂøúþðóÃÂûÃÂýÃÂàø ÿÃÂþÃÂøõ).

ÃÂð ÃÂÃÂÃÂúø ýõûÃÂ÷àýðýþÃÂøÃÂàýð ÿÃÂþñûõüýÃÂõ ÃÂÃÂðÃÂÃÂúø ÃÂÃÂõôÃÂÃÂòð ÿþ ÃÂÃÂþôàø ôõúþÃÂðÃÂøòýÃÂàúþÃÂüõÃÂøúÃÂ.

âðúöõ òðöýþ ÃÂôõûøÃÂàþÃÂþñþõ òýøüðýøõ ÃÂþüÃÂ, ÃÂÃÂþñàôðÃÂð òÃÂÿþûýõýøàñøþÃÂõòøÃÂðûø÷ðÃÂøø ýõ ÃÂþòÿðôðûð àýðÃÂðûþü ýðÃÂÃÂÃÂÿûõýøàúÃÂøÃÂøÃÂõÃÂúøàôýõù. ÃÂõûÃÂ÷àôõûðÃÂàøýÃÂõúÃÂøø òþ òÃÂõüàüõýÃÂÃÂÃÂÃÂðÃÂøø, ð ÃÂðúöõ ÷ð 3 ôýàôþ ø ÿþÃÂûõ ýõõ. íÃÂþ þñÃÂÃÂÃÂýÃÂõÃÂÃÂàÃÂõü, ÃÂÃÂþ ò ÃÂðúþù ÿõÃÂøþô àöõýÃÂøýàÿþòÃÂÃÂðõÃÂÃÂàÃÂÃÂòÃÂÃÂòøÃÂõûÃÂýþÃÂÃÂàúþöø ø ÃÂýøöðÃÂÃÂÃÂà÷ðÃÂøÃÂýÃÂõ ÃÂÃÂýúÃÂøø, ÃÂÃÂþ üþöõàÃÂÃÂðÃÂàÿÃÂøÃÂøýþù ÃÂð÷òøÃÂøàÿþñþÃÂýÃÂàÃÂÃÂÃÂõúÃÂþò.

Побочные эффекты

Метилксантины имеют серьезные и разнообразные побочные эффекты, зачастую из-за них прекращается лечение:

 • со стороны центральной нервной системы – тревога, раздражительность, головная боль, бессонница и судороги;
 • со стороны сердечно-сосудистой системы – предсердные тахиаритмии и тахикардия;
 • со стороны желудочно-кишечного тракта – рвота, тошнота, анорексия, понос, гастроэзофагальный рефлюкс.

Условия применения

Метилксантины являются препаратами резерва, из-за их умеренной эффективности и токсичности. Применяются в следующих случаях:

 1. по экономическим соображениям – метилксантины являются самыми дешевыми средствами для лечения бронхиальной астмы;
 2. отсутствие эффекта при назначении ингаляционных глюкокортикоидов;
 3. отсутствие должной эффективности при применении бета-2-адреномиметиков и ипратропия бромида.

Проведение процедуры

Хронология проведения процедуры по омоложению состоит из нескольких последовательных этапов.

 1. Первичная консультация косметолога с выявлением возможных противопоказаний, определение локализации корректируемой зоны и выбор соответствующего препарата из линейки филлеров.
 2. Дезинфекция кожных покровов с последующим нанесением крема анестетического воздействия (чаще всего используется «Эмла»).
 3. Осуществление ввода инъекции. Вскрытие ампул косметологом производится непосредственно перед пациентом с обязательной проверкой сроков годности и целостности упаковки.
 4. Повторная обработка кожи антисептиком.

В среднем, на проведение самой процедуры уходит около 40 минут + время, отведенное на анестезию (не более получаса).

Механизм действия

Гиалуроновая кислота доставляется под кожу при помощи многочисленных уколов микродоз препарата. После этого начинается процесс восстановления эпидермиса на клеточном уровне.

В первую очередь клетка начинает вырабатывать в нужных количествах такие необходимые вещества, как коллаген и эластин. Именно они борются с дефектами кожи.

Клеткам необходима влага, и препарат Бьютель способствует их насыщению. Влага нужна для борьбы с токсинами, свободными радикалами, для правильного функционирования всей клеточной системы.

Суть биоревитализации заключается в следующих воздействиях на организм:

 1. Ускоряет обменные процессы.
 2. Обновляет клетки кожного покрова.
 3. Активизирует процесс выработки коллагена и эластина.
 4. Устраняет косметические дефекты кожи.
 5. Способствует кожной детоксикации.
 6. Снижает активизацию выработки меланина, за счет этого устраняются пигментные пятна.

Сама по себе гиалуроновая кислота является естественным компонентом в организме человека. Она в ответе за естественное увлажнение кожи и ее омоложение. Если этого компонента не хватает в тканях, то кожа теряет свою упругость, быстро увядает и покрывается морщинами.

В этом случае помогает препарат Beautelle, который насыщает кожу недостающей кислотой и способствует удержанию влаги в межклеточном пространстве.

Эффект от процедуры длится в среднем 6 месяцев. Курс предусматривает от 3 до 6 сеансов Бьютель биоревитализации, все будет зависеть от состояния кожи человека.

Особенности биоревитализантов Beautelle (Бьютель)

Оригинальный препарат, который производится в Италии, в компании Istituto Ricerche Applicate. Компания имеет отличную репутацию и специализируется на изготовлении сырья для косметических средств. В данном случае сырье (гиалуроновая кислота неживотного происхождения, имеющая высокую степень очистки) поставляется для изготовления биоревитализанта из Франции.

Препарат имеет особенность — высокая молекулярная масса, которая составляет от 3 до 4 млн. Дальтон. Это нонсенс среди биоревитализантов. Такой показатель позволяет дольше сохраняться в тканях, что способствует интенсивному процессу оздоровления и омоложения кожи. Beautelle выпускают в трех формах, которые предназначены для разных возрастов. Отличает их друг от друга концентрация гиалуроновой кислоты и молекулярная масса.

 • Beautelle 30+ применяется после 30 лет, когда появляются мелкие морщинки. Концентрация препарата составляет 1%, молекулярный вес 3 млн. Дальтон.
 • Beautelle 40+ применяется после 40 лет при появлении глубоких морщин. Концентрация препарата составляет 1.5%, молекулярный вес 3.5 млн. Дальтон.
 • Beautelle Age+ применяется после 45 лет, когда становятся очевидными признаки старения кожи. Концентрация препарата составляет 2%, молекулярная масса 4 млн. Дальтон.

Особенности препаратов Бьютель — тема видео ниже:

Цена

Цена препарата колеблется от 5 до 12 тыс. От чего она зависит? В первую очередь от формы выпуска.

Самая низкая стоимость у Beautelle 30+, самая высокая у Beautelle Age+. На цену влияет и место приобретения препарата: регион, клиника и пр.

Виды препаратов Бьютель

Состав

Основным компонентом препарата является гиалуроновая кислота. В качестве стабилизатора выступает глицерол. Присутствуют а препарате органические кислоты. Важным моментом допустимо назвать отсутствие вредных ингредиентов. Анестетики и консерваторы отсутствуют полностью, что делает Бьютель уникальным: он не вызывает аллергию.

Форма выпуска

Гель выпускают в стерильных шприцах объемом 1.5 — 2 мл. На один сеанс (лицо, шея, зона декольте, кисти рук) допустимо использовать одну дозу.

Сравнение с другими препаратами этого типа

Сразу стоит провести четкую грань между биоревитализантами и филлерами. Обе формы представляют собой гель не основе гиалуроновой кислоты. Но назначение у них разное. Почему?

 • Филлеры применяют в контурной пластике, для их изготовления используют стабилизированную кислоту.
 • Биоревитализанты способствуют омоложению кожи путем ее глубокого увлажнения, для их изготовления используют нестабилизированную гиалуроновую кислоту.

Т. е. биоревитализанты и филлеры — разные препараты. Поскольку речь идет о биоревитализантах, остановимся подробней на их разновидностях и на том, что отличает Бьютель от других препаратах этого типа.

Бьютель имеет максимальную молекулярную массу, что делает его предельно эффективным. В сравнении с другими препаратами этого типа он более пластичен, дольше сохраняется в тканях. При этом Бьютель сводит на «нет» возможность аллергической реакции. Но в некоторых случаях препарат уступает более «легким» формам. Почему? Бьютель рекомендуется использовать только после 30 лет. Причиной является та же молекулярная масса и концентрация.

Какие препараты можно использовать от 18 до 30 лет? С меньшей молекулярной массой:

 • IAL-SYSTEM, производство Италия, концентрация 18 мг/г,
 • IAL-SYSTEM ACP, производство Италия, концентрация 20 мг/г, гиалуроновая кислота частично стабилизирована,
 • Teosyal Meso, производство Швейцария, концентрация 15 мг/г, молекулярный вес ГК составляет 1 млн. Дальтон, применяется в профилактике старения,
 • Viscoderm, производство Италия, концентрация 0.8%, 1.6%, 2%,
 • Jalucomplex, производство Италия, 1%, 2%, 3%.

Beautelle 40+ (фото)
Эрлеада (erleada)

Показания

Б¸Ã¾ÃÂõòøÃÂðûø÷ðÃÂøààÿÃÂõÿðÃÂðÃÂðüø ûøýõùúø Beautelle òÃÂÿþûýÃÂõÃÂÃÂàÃÂþûÃÂúþ ÿþ öõûðýøàúûøõýÃÂð. ÃÂôýðúþ ÿÃÂþÃÂõôÃÂÃÂð øüõõàø ÃÂÃÂô ÿÃÂÃÂüÃÂàÿþúð÷ðýøù ú ýð÷ýðÃÂõýøÃÂ. àýøü þÃÂýþÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ:

 • þñÃÂð÷þòðýøõ üþÃÂÃÂøý;
 • ÿþÃÂÃÂÃÂúýõýøõ ÃÂòõÃÂð úþöýÃÂàÿþúÃÂþòþò;
 • ýðÃÂÃÂÃÂõýøõ ÃÂðñþÃÂàÃÂðûÃÂýÃÂàöõûõ÷;
 • ÃÂõüýÃÂõ úÃÂÃÂóø ÿþô óûð÷ðüø;
 • ÿþòÃÂÃÂõýýþõ ÃÂþÃÂüøÃÂþòðýøõ ÿøóüõýÃÂýÃÂàÿÃÂÃÂõý;
 • ýõôþÃÂÃÂðÃÂþú ÃÂòûðöýõýøÃÂ;
 • ÃÂýøöõýøõ øüüÃÂýýþù ÃÂøÃÂÃÂõüàýð úûõÃÂþÃÂýþü ÃÂÃÂþòýõ.

ÃÂÃÂþüõ ÃÂþóþ, þýð ÿþôÃÂþôøàÃÂõü, úÃÂþ ÃÂþñøÃÂðõÃÂÃÂàõÃÂðÃÂàò öðÃÂúøõ ÃÂÃÂÃÂðýÃÂ, ÃÂÃÂþ ÿþ÷òþûÃÂõà÷ðÃÂøÃÂøÃÂàúþöàþàòþ÷ôõùÃÂÃÂòøàÃÂûÃÂÃÂÃÂðÃÂøþûõÃÂþòþóþ ø÷ûÃÂÃÂõýøàø þñõ÷òþöøòðýøÃÂ. âðúöõ üõÃÂþô øÃÂÿþûÃÂ÷ÃÂõÃÂÃÂàÿõÃÂõô úþýÃÂÃÂÃÂýþù ÿûðÃÂÃÂøúþù, ÿûðÃÂÃÂøÃÂõÃÂúþù ÃÂøÃÂÃÂÃÂóøõù øûø þüþûþöõýøõü ñþÃÂþúÃÂþü.

àúðÃÂõÃÂÃÂòõ ÿþôôõÃÂöøòðÃÂÃÂõù ÃÂõÃÂðÿøø ñøþÃÂõòøÃÂðûø÷ðÃÂøàüþöõàÿÃÂþòþôøÃÂÃÂÃÂàÿþÃÂûõ ÃÂøûÃÂýÃÂàÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂþò, ÿÃÂþÃÂþöôõýøàúÃÂÃÂÃÂð ûõÃÂõýøàðýÃÂøñøþÃÂøúðüø øûø ÿõÃÂõýõÃÂõýýþù ñþûõ÷ýø.

Состав препарата

Основу средства составляет высокомолекулярная гиалуроновая кислота, поэтому вещество берется в малых количествах, причем эффект достигается в должной мере и сохраняется длительное время. В препарате отсутствуют дополнительные консерванты и компоненты, которые приводят к аллергии. Врачи признают высокую безопасность препарата Beautelle.

Производитель представил на рынке косметологии 3 серии этого средства, которые отличаются количеством содержания гиалуроновой кислоты в зависимости от возрастных показателей и состояния кожи.

 1. Бьютель 30+. Из названия понятно, что используется эта серия для людей старше 30 лет. Молекулярный вес гиалуроновой кислоты в препарате равен 3 млн.Дальтон при 1% концентрации.
 2. Бьютель 40+ показан людям после 40 лет. Содержание основного вещества в этом случае 3,5 млн.Дальтон при концентрации 1,5%.
 3. Beautel Age+ — самый концентрированный состав, предназначенный для пациентов за 45 лет. Гиалуроновой кислоты содержится 4 млн.Дальтон при 2% концентрации.

Линейка препаратов

Линейка продукции представлена тремя биоревитализантами, каждый из которых обладает своими характеристиками и используется только для определенной возрастной категории.

Beautelle 30+

В составе этого типа препарата концентрация гиалуроновой кислоты составляет 1%. Поэтому его рекомендуется использовать с 30-летнего возраста и старше.

Максимальный эффект вещество показывает при решении таких возрастных проблем, как наличие большого числа мелких морщин, повышенная сухость кожного покрова, истончение, склонность к преждевременному старению.

Часто такой препарат косметологи используют для локального омоложения, к примеру, если есть выраженные проблемы в зоне декольте, кистей рук или шеи.

Хороший результат будет и в том случае, если необходимо сохранить полученный результат после проведения какой-либо другой косметологической манипуляции.

Beautelle 40+

Средство имеет плотную структуру, гиалурон содержится в концентрации 1,5%. Биоревитализация Beautelle 40 подходит тем людям, у которых уже имеются выраженные признаки возрастных изменений. Используется препарат только после 40 лет, когда есть проблемы в виде снижения тонуса кожного покрова, гусиных лапок, слезной и носогубной борозды, появления признаков фотостарения, повышенной пигментации.

Beautelle 40 часто практикуют перед контурной пластикой или в профилактических целях для приостановки процессов старения.

Beautelle-age+

Назначается лицам, достигшим 45 лет и более. Концентрация главного действующего компонента составляет 2%. Такой продукт позволяет бороться с выраженными старческими изменениями кожи. Высокая эффективность отмечается при решении таких проблем, как:

 • повышенная сухость эпидермиса;
 • поверхностные и глубокие морщины;
 • отсутствие упругости и эластичности;
 • точечные и обширные пигментные пятна.

Препарат в своем составе также содержит минеральные и витаминные комплексы, питательные вещества, что дает возможность проводить инъекции этим средством во время восстановления после выполнения глубокого пилинга, а также перед пластической операцией.

Показания к применению

Производится процедура биоревитализации с гиалуроновым препаратом Бьютель в следующих случаях:

 • мешки и темные круги под глазами.
 • серость кожи лица.
 • мелкие и глубокие морщины.
 • пигментные пятна.
 • недостаточный уровень увлажнения.
 • регулирования сальной секреции и защитной функции дермы.
 • после длительного курса приема антибиотиков, при возникновении различного рода заболеваний и перенесении стресса (назначается в качестве поддерживающего средства).

Также возможно использования биоревитализантов Бьютель в профилактических целях перед ботоксом, глубокой чисткой лица, контурной пластикой и возможным воздействием ультрафиолетовых лучей.

Побочные эффекты

Они крайне редки! Возможны исключительно при нарушении правил проведения процедуры. Что можно отнести к побочным эффектам:

 • Болезненность,
 • Микрогематомы,
 • Инфицирование,
 • Лимфостаз (нарушение оттока лимфы),
 • Аллергическая реакция,
 • Некроз (омертвение ткани),
 • Эритема (сильное покраснение кожи)
 • Отечность.

После проведения процедуры появляется ощущение стянутости кожи, но это нормально. Если проявляются увеличенные папулы, также паниковать не стоит, они исчезнут в течение 2 дней. Если появляется чувство неуверенности и дискомфорта, следует обратиться к врачу, дабы исключить возможность осложнения.

Мезотерапия при помощи препаратов Бьютель описана в этом видео:

Плюсы и минусы

Еûø ÃÂÃÂðòýøòðÃÂàÿÃÂõÿðÃÂðÃÂàBeautelle àôÃÂÃÂóøüø ÃÂøûûõÃÂðüø, ÃÂþ þýø ÿõÃÂõô ýøüø þñûðôðÃÂàÃÂòýÃÂüø ÿÃÂõøüÃÂÃÂõÃÂÃÂòðüø:

 • ñõ÷þÿðÃÂýþÃÂÃÂÃÂ;
 • ÃÂþÃÂÃÂðýõýøõ ÃÂõ÷ÃÂûÃÂÃÂðÃÂð ýð ÿÃÂþÃÂÃÂöõýøø ôûøÃÂõûÃÂýþóþ òÃÂõüõýø;
 • ÃÂþòüõÃÂÃÂøüþÃÂÃÂààôÃÂÃÂóøüø úþÃÂüõÃÂøÃÂõÃÂúøüø ÿÃÂþÃÂõôÃÂÃÂðüø;
 • üøýøüÃÂü þÃÂûþöýõýøù;
 • ýø÷úðàòõÃÂþÃÂÃÂýþÃÂÃÂàÃÂð÷òøÃÂøàðûûõÃÂóøø.

àÃÂÃÂÃÂõÃÂÃÂòõýýÃÂü ýõôþÃÂÃÂðÃÂúðü þÃÂýþÃÂÃÂàòÃÂÃÂþúÃÂàÃÂÃÂþøüþÃÂÃÂàÃÂðúþù üõÃÂþôøúø, ð ÃÂðúöõ ýðûøÃÂøõ ÃÂÃÂôð ÿÃÂþÃÂøòþÿþúð÷ðýøù.

ÃÂøþÃÂõòøÃÂðûø÷ðÃÂøàBeautelle â ÃÂÃÂþ þôýð ø÷ ýðøñþûõõ ÃÂÃÂÃÂõúÃÂøòýÃÂàø òþÃÂÃÂÃÂõñþòðýýÃÂàúþÃÂüõÃÂþûþóøÃÂõÃÂúøàüðýøÿÃÂûÃÂÃÂøù, úþÃÂþÃÂðàÿþüþóðõàñþÃÂþÃÂÃÂÃÂààÿÃÂø÷ýðúðüø ÃÂÃÂðÃÂõýøàÃÂð÷ûøÃÂýþù ÃÂÃÂõÿõýø òÃÂÃÂðöõýýþÃÂÃÂø. ÃÂûðóþôðÃÂàÿÃÂþø÷òþôÃÂÃÂòàÃÂõûþù ûøýõùúø ÿÃÂõÿðÃÂðÃÂþò, õÃÂÃÂàòþ÷üþöýþÃÂÃÂàÿþôþñÃÂðÃÂàøüõýýþ ÃÂþ ÃÂÃÂõôÃÂÃÂòþ, úþÃÂþÃÂþõ ÿþôÃÂþôøàôûàúþýúÃÂõÃÂýþù òþ÷ÃÂðÃÂÃÂýþù úðÃÂõóþÃÂøø.

ÃÂõÃÂõô ÃÂõü úðú þÃÂÃÂðýðòûøòðÃÂàÃÂòþù òÃÂñþàøüõýýþ ýð ÃÂÃÂþü üõÃÂþôõ þüþûþöõýøÃÂ, ýÃÂöýþ òýøüðÃÂõûÃÂýþ ø÷ÃÂÃÂøÃÂàòÃÂõ õóþ þÃÂþñõýýþÃÂÃÂø, ÿþûþöøÃÂõûÃÂýÃÂõ ø þÃÂÃÂøÃÂðÃÂõûÃÂýÃÂõ ÃÂÃÂþÃÂþýÃÂ. ÃÂÃÂþüõ ÃÂþóþ, òðöýþ ÿþüýøÃÂÃÂ, ÃÂÃÂþ ýõÃÂüþÃÂÃÂàýð ÿþûýÃÂàñõ÷þÿðÃÂýþÃÂÃÂàòõÃÂõÃÂÃÂòð ýõ ýÃÂöýþ ÿþûýþÃÂÃÂÃÂàøÃÂúûÃÂÃÂðÃÂàòõÃÂþÃÂÃÂýþÃÂÃÂàÃÂð÷òøÃÂøàÿþÃÂûõôÃÂÃÂòøù. ÃÂôýðúþ ôûàøàüøýøüø÷ðÃÂøø ýÃÂöýþ òÃÂÿþûýÃÂÃÂàòÃÂõ ÃÂõúþüõýôðÃÂøø ÃÂÿõÃÂøðûøÃÂÃÂð ø þñÃÂðÃÂðÃÂÃÂÃÂàÃÂþûÃÂúþ ò ÿÃÂþòõÃÂõýýÃÂõ úûøýøúø.

Ссылка на основную публикацию